Connect with us

POPÜLER HABER

Katılım Sigortacılığı nedir? Genel ilkeleri nelerdir?

Son Guncelleme:

Türkiye Sigorta A.Ş, Türkiye Hayat Ve Emeklilik A.Ş 01.09.2020 tarihi itibariyle katılım sigortacılığı esaslarına uygun hayat dışı ürünleri, ferdi kaza ve emeklilik ürünleri ile hizmet vermeye başlamıştır.

Danışma Komitesi tarafından onaylanan kurallar çerçevesinde Risk Fonu kurulması, buna ait hesabın işletilmesi ve tazminat ödemeleri dahil diğer süreçlere ilişkin “Katılım Sigortacılığı Kapsamında Risk Fonu Kuruluşu ve İşletme Esasları Uygulama Esas ve Usulleri” hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir.

Tanımı

Katılımcıların kendileri ile diğer katılımcıların tazminat ve/veya birikim ödemelerine ilişkin taleplerinin karşılanmasını teminen oluşturulan risk fonuna katkıda bulundukları, söz konusu fonun sigortacılık faaliyeti yapmasına izin verilmiş bir sigorta şirketi tarafından katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetildiği ve ortak risk paylaşımı ile dayanışma esaslarına dayanan sigorta türüdür. Katılım Sigortacılığı yanı sıra Tekafül ve Teavün olarak adlandırılan bu uygulama, katılımcıların ödedikleri tutarlar (bağış) kapsamında yardımlaşma esasına dayanan karşılıklı sigorta söz konusudur. Katılım Sigortacılığı faaliyetinde aşağıda yer alan tanımlar dikkate alınmaktadır.

Katılımcı: Risk fonuna, kendi riskinin ve diğer katılımcıların risklerinin ortak risk paylaşımı ve dayanışma esasları çerçevesinde teminat altına alınması maksadıyla katkı primi ödeyen kişiyi ifade eder.

Katkı Primi: Katılımcıların risk fonu yararına ve ortak risk paylaşımı ve dayanışma esasları doğrultusunda riskin karşılanması için ödediği tutarı ifade eder.

Risk Fonu: Katkı primi ödemeleri ile bunlardan kaynaklanan gelirlerin biriktirilmesi ve tazminat ve/veya birikim ödemeleri ile yasal yükümlülükler de dahil olmak üzere yapılan harcama ve giderlerin karşılanması için oluşturulan fonu ifade eder.

Bakiye: Şirket tarafından belirli bir dönemde ödenmiş ve dönem içinde ödenecek tazminatlar ile risk fonuna ait yasal yükümlülükler ve diğer masraflar karşılandıktan sonra katılımcıların ödedikleri katkılardan ve bunların gelirlerinden geriye kalan tutarı ifade eder.

Katılım Reasüransı: Katılım finans ilkeleri ile ortak risk paylaşımı ve dayanışma esaslarına dayanan reasürans faaliyetini ifade eder.

Likidite İmkanı: Risk fonunun ilgili hesap döneminde yasal ve idari yükümlülüklerini yerine getirmede yetersiz kalması durumunda, şirket tarafından risk fonunun fazla vermesiyle birlikte geri alınmak kaydıyla sağlanan geçici süreli finansman imkanını ifade eder.

Danışma Komitesi: Katılım sigortacılığı sisteminin işleyişinin katılım finans sistemi prensipleri ile ortak risk paylaşımı ve dayanışma esaslarına uygunluğunu takip eden Komiteyi ifade eder.

Genel İlkeleri

Katılım Sigortacılığının Genel İlkeleri aşağıda yer almaktadır.

  • Yardımlaşma unsurunun/amacının bulunması,
  • Katkı Primlerinin toplandığı risk fonunun poliçe sahiplerine ait olması, şirkete ait bir mülkiyetin bulunmaması,
  • İhtisas sahibi bir Danışma Komitesi’nden hizmet alınması.
  • Sermayedara ait varlıkların ve katılımcılardan toplanan katkı primlerinin Şirket Danışma Komitesi tarafından onay verilen yatırım araçlarında (Katılım Bankaları, Sukuk (Kira Sertifikası), BIST Katılım Endeksi, Kıymetli Metaller, Döviz ve benzeri onay alınan kıymetler) değerlendirilmesi,
  • Katılım Sigortacılığı prensiplerine uygun olmayan, Danışma Komitesi tarafından uygun görülmeyen iktisadi kıymetlere, menfaatlere katılım sigortası teminatı verilmemesi.

Kaynak: Turkiyesigorta.com.tr

Kopyalamayı desteklemiyor...