Connect with us

POPÜLER HABER

MİT Hakkında Merak edilenler…

Son Guncelleme:

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) görevi, Türkiye Cumhuriyetinin; ülkesi ve millet bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına ve güvenliğine, anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlara karşı içten ve dıştan yönetilen faaliyetlere karşı istihbaratı sağlamaktır.

MİT, casusluk suçlarının takip ve sonuçlandırmasını nasıl yürütür ?

Ülkemize yönelik casusluk faaliyeti yürüttüğünden şüphelenilen kişilerin takip altına alınması, suçüstü yapılarak yakalanması ve yargıya intikali sürecinde 2937 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatımız uyarınca genel zabıtaya tanınan hak ve yetkilerin tamamı MİT görevlilerince bizzat kullanılmaktadır.

Suçüstü uygulamasından sonra sanıklar, alınan ifadeler ve mevcut diğer delillerle birlikte düzenlenen bir fezleke ile casusluk suçlarına bakmakla yetkili ve görevli mahkemeye sevk edilmektedirler.

MİT hangi kurumların istihbarat ihtiyacını karşılar ?

2937 sayılı kanunun 4 üncü maddesine göre MİT devletin milli güvenlik siyaseti ile ilgili planların hazırlanması ve yürütülmesinde; Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile ilgili bakanlıkların istihbarat istek ve ihtiyaçlarını karşılar.

İstihbarat faaliyetlerinin yürütülmesinde diğer kurum ve kuruluşların yükümlülükleri nelerdir ?

2937 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, görevlerinin gerektirdiği istihbaratı oluşturmak, MİT tarafından istenecek haber ve istihbaratı elde etmek,

İstihbarata karşı koymak, elde ettikleri milli güvenliğe ilişkin haber ve istihbaratı anında MİT’e ulaştırmakla görevlidirler.

Bununla birlikte söz konusu kamu kurum ve kuruluşları, MİT mensuplarına hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında gereken her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdürler.

2937 sayılı kanunda 694 sayılı KHK ile 25/08/2017 tarihinde yapılan değişiklik ile;
Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili koordinasyonu sağlamak ve istihbarat çalışmalarının yöneltilmesinde temel görüşleri oluşturmak ve uygulamayı belirlemek üzere, Cumhurbaşkanının başkanlığında Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) kurulmuş olup, Kurulun sekretarya hizmetleri MİT tarafından yürütülecektir.

MİT’in diğer kamu kuruluşları ile ilişkileri ne düzeydedir ve ne şekilde sağlanmaktadır?

MİT , 2937 sayılı Kanun ile kurulmuş, genel bütçeye dahil, doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı bir kamu kuruluşudur. 2937 sayılı Kanun’da belirtilen görev ve faaliyetleri yerine getirirken Teşkilâtımız, anılan kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon ve işbirliği sağlamaktadır.

Vatandaşlarından gördüğü destek ile doğru orantılıdır. MİT, bu açıdan dünyanın sayılı istihbarat kuruluşları arasında yer almaktadır.

MİT’in 2020 yılında hizmete giren Ankara’daki merkez binası diğer adıyla Kale…

MİT, faaliyetleri sırasında teknolojiden ne ölçüde yararlanmaktadır?

MİT, içinde bulunduğumuz bilişim ve iletişim çağının sağladığı teknolojik imkanları devlet istihbaratı oluşturmada en geniş ölçüde kullanmaktadır.

MİT’in dünya servisleri arasındaki yeri neresidir?

Dünyadaki tüm devletler, rejimleri ne olursa olsun, milli güvenliğine içten ve dıştan yönelik mevcut veya olası tehditler hakkında önceden bilgi sahibi olabilmek amacıyla bir istihbarat servisi kurmuşlardır. Bu kuruluşların gücü, devletin gücü ve güvenliğe verdiği önem, sahip olduğu teknoloji, personelinin eğitimi ve tecrübesi, hepsinden önemlisi, kendi vatandaşlarından gördüğü destek ile doğru orantılıdır. MİT, bu açıdan dünyanın sayılı istihbarat kuruluşları arasında yer almaktadır.

MİT’in yabancı istihbarat teşkilatlarıyla ilişkilerinin niteliği nedir?

Son 15-20 yıldır dünya ölçeğinde yaşanan globalleşme ve dünya siyaseti ile ekonomisinde görülen gelişmeler, istihbarat kuruluşlarının tek başına tüm sorunların altından kalkabilmesini olanaksız kılmaktadır.

Bu gerçek, dünyanın en güçlü istihbarat kuruluşu olarak bilinenler için de geçerlidir. Özellikle terörün kazandığı uluslararası boyut ve silah, uyuşturucu, kitle imha silahları kaçakçılığı ve kara para aklama çabaları gibi organize suç türlerindeki yaygınlaşma, istihbarat kuruluşları arasında işbirliğini kaçınılmaz kılmıştır.

Elbette istihbarat kuruluşları arasındaki ilişkiler, söz konusu kuruluşların yasal görev sınırları, ulusal çıkarlar ve siyasi otoritenin kararları çerçevesinde şekillenmektedir.

MİT de, bu çerçevede, Türkiye’nin çıkarlarının gerekli kıldığı ihtiyaçlara göre her ülkenin istihbarat kuruluşu ile ilişki kurabilmektedir. Bu işbirliğinin derecesini ise karşılıklı menfaat ilkesi ve ulusal çıkarlar belirlemektedir.

MİT’in medya ile ilişkileri ne boyuttadır?

Doğrudan Başkanı’na bağlı olan Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, MİT’i ilgilendiren konularda medya mensuplarının başvurabileceği bir mercidir.

MİT ayrıca, kamuoyunun Teşkilat hakkında doğru bilgilenmesini sağlamak, MİT Basın Açıklamalarını yapmak ve Teşkilatın  tanıtımına katkıda bulunmakla görevlidir

İç ve Dış istihbaratın ayrılması ne anlama gelmektedir ?

İç ve dış istihbarat servisleri bazı ülkelerde ayrı yapılardadır ancak Türkiye’nin jeo-stratejik konumu, bölgesel ve uluslar arası sorunlar ile çıkar çatışmaları, siyasi-ekonomik-askeri-güvenlik konularının iç içeliği, haber toplama ve değerlendirme faaliyetlerinde Türkiye’de iç ve dış tehditlere bir bütün olarak yaklaşılmasını zorunlu kılmaktadır. Nitekim Yasa gereği MİT, iç ve dış kaynaklarca sağlanacak istihbaratı “Devlet çapında” oluşturmakla görevlidir.

Kimlerin telefonları dinleniyor? Telefonumun dinlendiğini nasıl anlarım?

Telefon dinleme, yargı kararı ve yasa ile sınırlanmış özel durumlarda başvurulan bir uygulamadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına ve güvenliğine, anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen faaliyetlerde bulunmuyorsanız ya da yabancı ülkelerin istihbarat kuruluşlarının ağına düşmemişseniz telefonunuzun dinlenmesi için hiç bir neden yoktur. Ama yine de telefonunuzun dinlenildiğinden şüphe duyuyorsanız, Cumhuriyet Savcılıklarına başvurup durumun incelenmesini isteyebilirsiniz

Yerli dizi ve filmlerde konu edilen ‘İstihbarat Görevlisi – MİT Görevlisi’ modeli aslına ne kadar uygundur?

MİT personeli devlet memuru niteliği taşımakta olup, 2937 sayılı “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu” çerçevesinde görev yapmaktadır.

Senaryo yazarları, ürünlerini pazarlayabilmek için eserlerine doğal olarak gerçeğin ötesinde heyecan ve cazibe katma ihtiyacı hisseder.

Yarattıkları karakterlere odaklanan film yapımcılarının gerçekle kurgu arasındaki aralığı genişletmeleri yanlış anlamaları da beraberinde getirebilmektedir.

Bu tür yapımların, ticarî kaygıları da içerdiği izleyici tarafından göz ardı edilmemelidir.

Kaynak: https://www.mit.gov.tr/

Kopyalamayı desteklemiyor...